استراوس یا اشتراوس؟

یک فیلسوف سیاسی آلمانی هست به نام Leo Strauss

یک فیلسوف فرانسوی هست به نام Claude Lévi-Strauss

حالا این «Strauss» را چطور باید خواند؟ عده ای اشتراوس می خوانند و عده ای استراوس.

اولی آلمانی است و تلفظ آلمانی اش «اشتراوس» است و تلفظ انگلیسی اش «استراوس»

دومی فرانسوی است و تلفظ فرانسوی اش «استروز» است و تلفظ انگلیسی اش «استراوس»

پس نباید استراوس فرانسوی ساختارگرا را «اشتراوس» خواند، اگر قرار باشد که از دو نام اشتراوس و استراوس استفاده کنیم بهترین راه این است:

لئو اشتراوس، فیلسوف سیاسی آلمانی

کلود لِوی استراوس، ساختارگرای فرانسوی

/ 0 نظر / 31 بازدید