از آرمان های مدرنیته تا آرمان های انقلاب

مارکس از بزرگترین نظریه پردازان مدرنیته است و برخی، مدرنیسم را بیش از همه از آن او و فروید می دانند

دغدغه مارکس آن بود که مدرنیته به کدام سو می رود؟ آیا به سمت بسط ارزش های مدرنیته، آزادی و برابری، می رود و یا آنکه دچار خطا شده است؟

انقلاب ما نیاز به اندیشمندانی دارد که مرتبا آرمان های انقلاب را رصد کنند

مراقبت از آرمان های انقلاب باعث می شود تا تجربه حکومتی انقلاب موفق باشد

این بزرگترین خدمت به انقلاب اسلامی است

منقدان بهترین دوستان انقلاب هستند؛ فرمود: «احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی»: بهترین دوستان من کسی است که عیوب مرا به من هدیه دهد

هدیه دهد، یعنی به شیوه ای نیکو بیان کند

اولین قدم در این مسیر تبیین آرمان های انقلاب است

و گام دوم، سعه صدر دستگاه های مسئول و باز کردن فضای رسانه ای برای منتقدان دلسوز انقلاب، بهترین دوستان انقلاب

البته این نقد نباید یکسویه شود و «کرسی های آزاداندیشی» قاعدتا نظر به این امر مهم دارد، هم نقد انقلاب و هم ممانعت از یک طرفه بودن آن

در عین حال، حتی در صورت یک طرفه بودن هم، حتی اگر صد نقد نادرست هم مطرح شود، پیدا کردن آن یک نقد صحیح ارزشش را دارد

اگر این نقدها و آسیب ها، مطرح نشود و در صورت صحیح بودن، برای حلش برنامه ریزی نشود، این نقدها نمی میرند بلکه در فضای درونی نخبگان و سپس بدنه مردم جریان می یابد

و ناگهان با یک جرقه تبدیل به یک اعتراض فراگیر می شود

خدا به کسی قول نداده است که از انقلاب تا آخرین قطره خونش! حمایت کند

بله، خدا از انقلاب به شرط «اسلامی» ماندنش حمایت می کند: «ان تنصروا الله ینصرکم»

انقلاب خود به خود اسلامی نمی ماند

اسلامی ماندن انقلاب، نیاز به انقلابی هایی دارد که مرتبا آرمان های انقلاب را رصد کنند

راستی، آرمان های انقلاب چیست؟

پی نوشت:

دکتر افروغ و حجت الاسلام زائری از بهترین دوستان انقلاب هستند

/ 0 نظر / 25 بازدید