بنیانی ترین دوگانگی اجتماع

بنیانى ‏ترین دوگانگى هر جامعه‏ اى، دوگانگى جنسى است؛ یعنى مرد و زن، که اگر دوگانگى آنها به هم نزدیک شوند، بنیانى‏ ترین دوگانگى اجتماعى به هم‏دلى تبدیل مى ‏شود و بین آن دو محبت و عشق به وجود مى‏ ید، که از طریق ارتباطات انسانىِ دیگر، مثل فرزندان و همسایه‏ ها به کل جامعه سرایت مى‏ کند و تمامى نهادهاى اجتماعىِ دیگر را نیز متأثر مى‏ کند و برعکس، اگر روابط این دو جنس با ناهم‏گرایى و عدم سازش روبرو شود، سبب مى‏ شود که کل جامعه دچار بحران، عدم سازگارى و افسردگى یا پرخاش شود. (فیاض، مقاله حکمت و غریزه جنسی)

اینجا نوشته است که در این چند ماه اخیر، طلاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 8 درصد رشد داشته است!

/ 0 نظر / 21 بازدید