الهام خدایی نبود!

مرحوم آیت الله ... حاشیه ای بر تمهید القواعد دارد و در جایی از آن، در توضیح مطلبی می نویسد:

«در این مطلب برهانی است که خدای سبحان به جود و فضل خود به من الهام کرده است ...» (ترجمه)

این عبارت ایشان حاکی از تواضع آن مرد بزرگ است اما استدلال ایشان را عالمان بعدی نقد کرده اند و آن را خلط بین مفهوم و مصداق دانسته اند.

وقتی نکته جدیدی به ذهنمان رسید، خیلی هم آن را به خدا نچسبانیم، شاید از اساس غلط باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید